CHI ĐOÀN TRƯỜNG THCS PHONG HÒA

Trong di chúc để lại trước lúc đi xa, Bác dành một phần nói về thanh niên và vai trò của thanh niên: “ Đoàn viên và thanh niên ta nói chung là tốt, mỗi việc điều hăng hái xung phong, không ngại khó khăn, có chí tiến thủ. Đảng cần phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho họ, đào tạo họ thành người thừa kế xây dựng xã hội chủ nghĩa vừa “hồng” vừa “chuyên”. Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết. Điều này đã thể hiện tư tưởng, tình cảm, sự quan tâm đặc biệt của Bác Hồ đối với những chủ nhân tương lai đất nước.

Thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng với tuổi trẻ cả nước, các thế hệ thanh niên Trường THCS Phong Hòa, khắc ghi lời dạy của Bác “ Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Trong công cuộc đổi mới giáo dục tuổi trẻ Trường THCS Phong Hòa đã nỗi lực vượt qua khó khăn, thử thách để học tập, rèn luyện và trưởng thành, đóng góp xứng đáng vào thành tựu chung nhà Trường. Đặc biệt, những năm gần đây, các cấp bộ Đoàn đã triển khai sâu rộng cuộc vận động “ Tuổi trẻ học tập và làm theo lời Bác” với nhiều các sáng tạo, hiểu quả. Nhiều phong trào thi đua, nhiều cuộc vận động đã thu hút đoàn viên, thanh niên hưởng ứng và tích cực tham gia, tiêu biểu những cuộc vận động “ Thanh niên sống đẹp, sống có ích “. Qua đó, đã khẳng định tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên vì sự nghiệp phát triển của cộng đồng.

Thực hiện theo di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh hơn bao giờ hết mỗi thanh niên cần nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm để không ngững học tập và tu dưỡng rèn luyện, phấn đấu trở thành lực lượng xung kích thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị giao cho, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng Trường THCS Phong Hòa ngày càng phất triển đi lên.

 

BÍ THƯ CHI ĐOÀN QUA CÁC THỜI KÌ

 

1. Hồ Tấn Được                    Từ 1987 đến 1988.

2. Mai Thanh Tòng                Từ 1988 đến 1990.

3. Nguyễn Văn Liễm              Từ 1990 đến 1993.

4. Nguyễn Hữu Nhân             Từ 1993 đến 1994.

5. Phan Ngọc Quí                   Từ 1994 đến 2002.

6. Phạm Minh Quân                Từ 2002 đến 2003.

7. Nguyễn Thị Thanh Thế      Từ 2003 đến 2004.

8. Trần Duy Khương               Từ 2004 đến 2006.

9. Nguyễn Tấn Đặng               Từ 2006 đến 2008.

10. Trần Thị Thúy Oanh           Từ 2008 đến 2010.

11. Nguyễn Đức Thái              Từ 2010 đến 2016.

12  Nguyễn Thanh Long         Từ 9/2016 đến 8/2017.

13. Nguyễn Đức Thái              Từ 9/2017 đến nay.