LÃNH ĐẠO BAN GIÁM HIỆU QUA CÁC THỜI KÌ

I. Hiệu trưởng

    1. Đỗ Khắc Cảnh                          Từ 9/ 1974 đến 10/ 1974.

    2. Nguyễn Ngọc Tùng                  Từ 10/1974  đến 1979.

    3. Lê Hùng Việt                             Từ 1980 đến 9/ 1987.

    4.Trịnh Minh Hiệp                         Từ 9/1987 đến 2000.

    5. Nguyễn Thanh Phong              Từ 12/2000 đến 12/ 2003.

    6. Huỳnh Văn Tồng                       Từ 12/2003 đến 8/2013.

    7. Nguyễn Thị Nghiệp                   Từ  09/ 2013 đến 09/2018.

   8. Lê Thanh Tiền                             Từ 10/2018

II. Phó Hiệu trưởng

     1. Nguyễn Văn Thu                       Từ 1975 đến 1987.

     2. Nguyễn Thanh Phong               Từ 1987 đến 2000.

     3. Huỳnh Văn Tồng                        Từ 2000 đến  2003.

     4. Nguyễn Thị Nghiệp                    Từ 1/2004 đến  8/2013.

     5. Nguyễn Hữu Nhân                      Từ 1/2004 đến 9/2011.

     5. Lê Ngọc Phúc                              Từ 10/2013 đến nay.