DANH SÁCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

Danh sách gồm có 09 thành viên

35_nghiep(4).jpgHọ và tên: Nguyễn Thị Nghiệp                                          
Chức vụ:Hiệu trưởng
Nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng trường
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Toán
  
11_phuc.jpgHọ và tên: Lê Ngọc Phúc
Chức vụ: Phó Hiệu trưởng
Nhiệm vụ: Thành viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Anh văn
  
40_liem.jpgHọ và tên: Nguyễn Văn Liễm
Chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
Nhiệm vụ: Thành viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí
  
45_kha.jpgHọ và tên: Phan Kim Khả
Chức vụ: Giáo viên
Nhiệm vụ: Thư kí Hội đồng trưởng
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Ngữ văn
  
19_Tan.jpgHọ và tên: Mạc Nhựt Tân
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Nhiệm vụ: Thành viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Địa lí
  
23_D_Thai.jpg


 
Họ và tên:  Nguyễn Đức Thái
Chức vụ: Bí thư đoàn trường
Nhiệm vụ: Thành viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí
  

18_be.jpg

 
Họ và tên: Lê Văn Bé
Chức vụ: Tổ trưởng chuyên môn
Nhiệm vụ: Thành viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Tin học
  
38_Nhi 1.JPG


 
Họ và tên: Nguyễn Thị Thanh Nhi
Chức vụ: Giáo viên
Nhiệm vụ: Thành viên
Trình độ chuyên môn: ĐHSP Vật lí
  
33_phong.jpg


 
Họ và tên: Nguyễn Thanh Phong
Chức vụ: Tổ phó chuyên môn
Nhiệm vụ: Thành viên
Trình độ chuyên môn: CĐSP Vật lí