LỊCH SỬ THÀNH LẬP CHI BỘ.jpg

BÍ THƯ  CHI BỘ QUA CÁC THỜI KÌ

I. Bí thư chi bộ

      1. Huỳnh Văn Tồng (Từ  năm 2004 đến 8/ 2013) 

      2. Nguyễn Thị Nghiệp (Từ năm 2013 đến 9/2018)

      3. Lê Thanh Tiền (Từ năm 10.2018 đến nay)

II. Phó bí thư chi bộ

      1. Mạc Nhựt Tân( Từ năm 2004 đến 2008)

      2. Nguyễn Văn Liễm (Từ năm 2008 đến 6/2017)

      3. Lê Ngọc Phúc( Từ 7/ 2017 đến nay)